شركت شهركتاب در سال ۱۳۷۴ با هدف گسترش فرهنگ كتاب و كتابخوانی و تسهيل دسترسی به منابع خارجی تاسيس گرديد.

اهم فعاليتهای شركت به شرح ذيل تقسيم بندی می گردد :